Tulekustutite kontroll ja hooldus

01. märtsil 2021 jõustus tuleohutuse seadus, mis karmistas nõudeid tulekustutite kontrollile ja hooldusele.

Tulekustuti kontrollimist ja hooldamist teostav ettevõte peab esitama majandustegevuse registrisse (MTR-i) majandustegevusteate koos vastutava isiku määramisega. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Vastutav isik peab olema ettevõttega lepingulises suhtes, et oleks tagatud Tuleohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimine.

Ferex OÜ-s on vastutavaks spetsialistiks:
Jaak Mägi
Telefon +372 504 5113

Ferex OÜ tegevusloa nr FKH000437

Tulekustuti taatlemine ja kontroll

Selleks, et tulekustuti oleks kasutuskõlblik ja töökorras tuleb seda regulaarselt kontrollida ja hooldada.

Ferex OÜ teostab tulekustutite kontrolli ja hooldust Alve kaupluses Pärnus. Kas teadsid, et tulekustuteid tuleb testida kindla perioodi tagant, et kontrollid nende töökindlus.
Tulekustuteid kontrollime lähtudes tootjapoolsetest hooldusjuhendist, Eesti Vabariigi standardist EVS 933:2017 ja Siseministri vastavast määrusest.
Tulekustuti kontrollperiood on järgnev:

1 AASTA
– Tulekustutid, mis asuvad autos, sõidukis või välistingimustes (kohad, kus võivad mõju avaldada vibratsioon, temperatuuri kõikumine või niiskus)
2 AASTAT – Tulekustutid, mis asuvad siseruumides

Tulekustuti kontrolli käigus teostatakse järgevad toiminguid:

 • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine
 • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine
 • rõhunäituri toimimise kontrollimine või rõhu mõõtmine
 • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine
 • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine
 • vooliku kontrollimine
 • kere väline vaatlus
 • tulekustuti vastavuse kontrollimine nõuetele

Kui tulekustuti läbib kontrolli, kleebitakse sellele vastavasisuline kontrollkleebis, millele on märgitud järgmise kontrolli kuupäev. Kui leitakse, et regulaarseks ülevaatuseks toodud tulekustuti vajab lisaks tavakontrollile ka hooldust või on sel muid puudusi, teavitame sellest klienti ning tema nõusolekul teostatakse tulekustutile vajaminevad hooldustööd.

 

Tulekustuti hooldus

 • Kustuti hooldus on tulekustutile teostatav toimingute kogum, mille käigus pikendatakse kustuti kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse katsed, et tuvastada selle kasutajaohutus.
 • Tulekustutit peab hooldama iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud. Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on vaht- ja vesikustutil 5 aastat ning pulber ja süsihappegaaskustutil 10 aastat:
  • tulekustuti kere sisemine vaatlus
  • tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine
  • tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine
  • vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse
  • vajadusel muud katsed
  • tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega
  • tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga

 

Tutvu Alve tuleohutustarvikute valikuga SIIN