Kirjeldus

Pidurivedelik kõikidele hüdraulilistele piduri- ja sidurisüsteemidele, milles soovitatakse kasutada FMVSS No 116 DOT3, DOT4, SAE J1704, SAE J1703, ISO04925 Class 3&4 ja JIS K2233 Class 3&4 kvaliteedi nõuetele vastavat vedelikku. 

Sobilik ABS piduritele.

Vedeliku lisamisel või vahetamisel juhinduge autovalmistaja nõuetest. Enne korgi avamist puhastage pidurivedeliku anuma ümbrus. Vedeliku lisamisel jälgige seal olevaid märke min/max. Järgige hooldusraamatus nõutud pidurivedeliku kontrolli ja vahetamise tähtaegu. Vältige pidurivedeliku sattumist auto värvkattele. 

Arvatavasti kahjustab loodet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Kanda kaitsekindadi/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral pöörduda arsti poole. Hoida lukustatult. 

Sisu/mahuti kõrvaldada volitatud jäätmekäitluskohta.

Sisaldab dihüdro-3-(tetrapropenüül) furaan-2,5-diooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 

Koostis: Tris[2-[2-(2-metaoksietoksi)etoksi]etüül] ortoboraat.