Kirjeldus

SISALDAB: atsetoon, etanool, butüülatsetaat ja etüülatsetaat.

KASUTATAKSE: üldlahusti värvide, lakkide vedeldamiseks või

lahustamiseks, maalri tööriistade puhastamiseks.

NB! Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik

vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.

Mitte suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.