Kirjeldus

Mootorite, mootori-  ja masinaosade pesemiseks ning puhastamiseks õlist, pigist ja muust mustusest.

Vahendit kanda pritsi või harjaga puhastatavale pinnale. Eriti määrdunud kohti hõõruda harjaga. Väiksemaid detaile võib uputada pesuvahendisse. 10 minuti pärast loputada pind sooja veega puhtaks. Hoiduge mootoripesuvahendi ja vee sattumist mootori elektrisüsteemi osadele. Katke need kilega enne pesemist kinni ning ärge unustage kilet hiljem eemaldamast. Mitte pesta kuuma mootorit!

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust mürgistuskeskuse või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Hoida luku taga. Sisu/mahuti kõrvaldada kui ohtlik jääde.

Koostis: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed, >30% alifaatsed süsivesinikud, <5% mitteioonilised pindaktiivsed ained.