Kirjeldus

Sisaldab: atsetoon, etanool, butüülatsetaat ja etüülatsetaat

Kasutatakse: üldlahusti värvide, lakkide vedeldamiseks või lahustamiseks. Maalritööriistade puhastamiseks.

NB! Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoia eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Nahale (või juustele) sattumise korral: Võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

Silma sattumise korral: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumis kohas. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivist või lõhenemist