BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för nätbutiken Ferex OÜ, www.alve.ee är alve.ee (registreringskod 10206642) belägen på Suur-Jõe 67, Pärnu, telefon +372 447 8477 och e-post [e-postskyddad] Den registeransvarige har utsett en dataskyddsspecialist, vars kontaktuppgifter är: tel +37259180117 och e-post [e-postskyddad]

Vilka personuppgifter som behandlas

- namn, telefonnummer och e-postadress;
- leveransadress;
- bankkontonummer;
- Kostnader för varor och tjänster och data relaterade till betalningar (köphistorik);
- kundsupportinformation.

För vilket syfte behandlas personuppgifter?

Personuppgifter används för att hantera kundorder och leverera varor. Köphistorikdata (köpdatum, varor, kvantitet, kunddata) används för att sammanställa en översikt över köpta varor och tjänster och för att analysera kundernas preferenser. Bankkontonumret används för att återbetala betalningar till kunden. Personuppgifter, såsom e-post, telefonnummer, kundnamn, behandlas för att lösa frågor relaterade till tillhandahållande av varor och tjänster (kundsupport). Webbutikens användares IP-adress eller andra nätverksidentifierare bearbetas för att tillhandahålla nätbutiken som en tjänst för informationssamhället och för att sammanställa onlineanvändningsstatistik. Ferex OÜ är huvudbehandlare av personuppgifter och vidarebefordrar de personuppgifter som behövs för att göra betalningar till den auktoriserade processorn Maksekeskus AS.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter sker i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts med kunden. Behandlingen av personuppgifter utförs för att uppfylla en rättslig skyldighet (t.ex. bokföring och lösning av konsumenttvister).

Mottagare till vilka personuppgifter överförs

Personuppgifter lämnas vidare till nätbutikens kundsupport för att hantera köp och köphistorik samt för att lösa kundproblem. Namn, telefonnummer och e-postadress kommer att vidarebefordras till den transporttjänstleverantör som kunden valt. När det gäller varor som levereras med bud, kommer kundens adress att anges utöver kontaktuppgifterna. Om nätbutiken står för tjänsteleverantören kommer personuppgifterna att överföras till tjänsteleverantören för redovisningsändamål. Personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer av IT-tjänster om detta är nödvändigt för att säkerställa funktionaliteten hos webbutiken eller datavärden.

Säkerhet och tillgång till data

Personuppgifter lagras på alve.ee (Veebimajutus.ee) servrar som är belägna inom territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen eller länder som har anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Data kan överföras till länder vars dataskyddsnivå har bedömts som tillräcklig av Europeiska kommissionen och till amerikanska företag som är anslutna till Privacy Shield-ramverket. Webbutikens anställda har tillgång till personuppgifter, vilka kan komma åt personuppgifterna för att lösa tekniska problem relaterade till användningen av nätbutiken och för att tillhandahålla kundsupporttjänster. Onlinebutiken implementerar lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och avslöjande. Överföringen av personuppgifter till nätbutikens auktoriserade processorer (t.ex. transporttjänstleverantör och datahosting) sker på basis av avtal som ingåtts med nätbutiken och de auktoriserade processorerna. Auktoriserade personuppgiftsbiträden är skyldiga att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen av personuppgifter.

Tillgång till och rättelse av personuppgifter

Personuppgifter kan nås och korrigeringar kan göras i nätbutikens användarprofil. Om köpet har gjorts utan användarkonto kan personuppgifter nås via klint support

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter sker på grundval av kundens samtycke har kunden rätt att återkalla samtycket genom att meddela kundsupporten via e-post.

Säilitamin

Vid stängning av kundkontot i webbutiken raderas personuppgifter, såvida inte sådana uppgifter behöver sparas för redovisning eller lösning av konsumenttvister. Om köpet i webbutiken har gjorts utan kundkonto kommer köphistoriken att sparas i tre år. Vid tvister som rör betalningar och konsumenttvister ska personuppgifter bevaras tills kravet fullgjorts eller preskriptionstiden löper ut. Personuppgifter som krävs för redovisningsändamål ska sparas i sju år.

Radering

För att radera personlig information, kontakta kundsupport via e-post. En begäran om radering ska besvaras senast inom en månad och tid för radering ska anges.

Överföra

En begäran om överföring av personuppgifter som lämnats via e-post kommer att besvaras senast inom en månad. Kundsupport identifierar och meddelar dig om personlig information som är föremål för överföring.

Direktmarknadsföring

E-postadressen och telefonnummer kommer att användas för att skicka direkt marknadsföringskommunikation om kunden har gett sitt samtycke. Om kunden inte vill ta emot direkt marknadsföringskommunikation, välj lämplig länk i e-postfoten eller kontakta kundsupport. Om personuppgifter behandlas i syfte att direktmarknadsföra (profilering) har kunden rätt att när som helst invända mot den initiala och vidare behandlingen av sina personuppgifter, inklusive profilering relaterad till direktmarknadsföring, genom att meddela kundsupporten via e. -post.

Att lösa argument

Tvister relaterade till behandling av personuppgifter löses genom kundsupport (KONTAKTUPPLYSNINGAR). Tillsynsmyndigheten är den estniska dataskyddsinspektionen ([e-postskyddad]).