Postitatud

Põllumajandus-plastijäätmete tagasivõtmine

Põllumajandusplast on põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.
Põllumajandusplasti tootja on isik, kes valmistab või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse põllumajandusplasti.

Alates 1. jaanuarist 2013 on põllumajandusplasti tootja kohustatud tagasi võtma või korraldama enda poolt turule lastud põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise. Tootja ei ole kohustatud siiski tagasi võtma põllumajandusplastijäätmeid rohkem kui on tema poolt eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass. Samuti ei pea näiteks ainult kiletunnelit Eestis turule laskev tootja tagasi võtma kasutatud kattevõrke ja vastupidi. See tähendab, et tootja peab tasuta tagasi võtma sama liiki põllumajandusplastist tekkinud jäätmeid, kui ta ise toodetena turule laseb.

Tootja võib korraldada põllumajandusplastijäätmete kogumise omal viisil, kuid soovitatav on, et igas maakonnas asuks vähemalt üks põllumajandusplastijäätmete kogumispunkt.

Laiendatud tootjavastutuse rakendamine põllumajandusplastidele tähendab põllumajandusettevõtja või aiapidaja jaoks seda, et ta ei pea korraldama enam ise näiteks kasvuhoonekile või silokile taaskasutamist, vaid ta võib nõuda põllumajandusplasti tootjalt või põllumajandusplaste müüvalt ettevõtjalt (turustajalt) infot, kuhu ta võib kasvuhoonekilest või silokilest tekkinud jäätmed tasuta ära anda (tagastada).

Artikli koostas: Aina Laanemets

Postitatud

Põllumajandusplasti kasutajate teavitamine

Tagasivõtusüsteemi oluline osa on põllumajandusplasti kasutajate (juriidiliste või füüsiliste isikute) teavitamine, et tõsta kasutajate keskkonnateadlikkust ning tagada selle läbi tõhusam põllumajandusplastijäätmete kogumine.

Alates 1. jaanuarist 2013 peavad olema kõigis põllumajandusplasti müügikohtades üleval teated, kuhu saab põllumajandusplastijäätmeid tagastada (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast infot). Teated peavad asuma kõigile nähtaval kohal, piisavalt suure kirjaga kirjutatud. Teade peab olema vähemalt A4 formaadis.

** Põllumajandusplasti turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ja põllumajandusplastijäätmete käitlemist reguleerivad järgmised õigusaktid:
1) jäätmeseadus
2) Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määrus nr 135 “Probleemtooteregistri põhimäärus”
3) keskkonnaministri 16.02.2011 määrus nr 12 “Probleemtooteregistri registrikaardi vormid”

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/1192065

Artikli koostas: Aina Laanemets